CAPTACO2 – Assaigos d’absorció

22 octubre 2021

El projecte CAPTACO2 entra en una nova fase d’assaigos.

Per una banda perquè s’ha dissenyat un mòdul que s’ensambla molt fàcilment i amb una capacitat molt superior al que s’utilitzaba fins ara. I per l’altra perquè per analitzar la capacitat d’absorció d’utilitza un migrogc, un petit cromatògraf de gasos.

En la imatge es pot veure el mòdul connectat per una banda a la bomba que fa recircular la solució absorbent i per l’altra al cromatògraf.

El mòdul està composat per diferents etapes. L’etapa inferior conté el líquid absorbent que va circulant amb l’impuls de la bomba, mentre que l’etapa superior conté l’aire atmosfèric del que s’absorbeix el diòxid de carboni.

Entre les dues etapes s’hi situa la membrana que llavors està en contacte amb el líquid per la part inferior i amb l’aire per la part superior.

El funcionament és el següent. Es fa entrar aire ambient a l’etapa superior amb un cabal molt baix de forma continuada, i aquest aire entra en contacte amb el líquid absorbent a través de la membrana. Quan l’aire surt se’n mesura constantment la quantitat de CO2 que conté mitjançant el cromatògraf de gasos.

Coneixent la quantitat de diòxid de carboni que conté l’aire ambient és possible determinar quanta quantitat n’ha passat a través de la membrana i s’ha absorbit en el líquid absorbent.

Aquesta quantitat absorbida dependrà de com d’eficients siguin el líquid absorbent i la membrana, el que permetrà determinar la combinació òptima per obtenir el valor màxim d’absorció.