GRAFECO2 – Avenços i Investigació a Birmingham

10 febrer 2023

El projecte GRAFECO2, dedicat a l’estudi de la captació de diòxid de carboni atmosfèric mitjançant la seva adsorció en compostos derivats del grafè, continua la seva evolució a Birmingham, on la nostra doctoranda Elizabeth Martínez estarà investigant fins al mes de maig.

Durant aquests últims mesos s’ha millorat el mètode de síntesi dels compostos ja assajats i que proporcionen una captació de diòxid de carboni fins a un 30% més elvada respecte a la bibliografia prèviament publicada. També s’han provat diferents mètodes de premsat i fixació d’aquestes mostres sobre suports físics pensant ja en la seva aplicació en un captador real.

La millora del mètode de síntesi elimina la utilització de compostos tòxics emprats habitualment a la indústria, aconseguint un procés respectuós amb el medi ambient. En particular, s’ha deixat d’utilitzar el dissolvent DMF per realitzar la síntesi en un molí de boles.

Molí de boles

La síntesi genera compostos en forma de pols, compostos dels quals se n’avalua la capacitat de captació de diòxid de carboni. Pensant però en un dispositiu captador la pols no és útil, es necessita fixar-la sobre un suport o bé premsar-la en forma de pastilles.

I aquest és un dels aspectes que també s’està treballat al laboratori, a través de mètodes com la impressió 3D, l’aerografia o el premsat. L’objectiu és maximitzar l’estabilitat i la captació de les mostres sintetitzades en forma de pols.

Impressió 3D i espraiat de les mostres sobre una reixa

La investigació es trasllada, fins al mes de maig, a la Universitat de Birmingham. El programa de Doctorats Industrials contempla una estada internacional per incrementar els coneixements i afavorir la investigació.

La Universitat de Birmingham disposa d’equips específics per moder mesurar la captura de diòxid de carboni i també per poder premsar les mostres en forma de pastilla. Així gràcies a la col·laboració existent amb la Universitat de Barcelona, l’Elizabeth podrà realitzar un gran nombre d’experiments que proporcionaran un coneixement molt valuós.