GRAFECO2 – Assaigos i síntesi

22 octubre 2021

La feina als laboratoris de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona no s’atura, i es van perfeccionant els mètodes d’assaig i la síntesi de les diferents mostres.

En el laboratori del grup DIOPMA es realitza l’experiment principal, segons es mostra a la imatge. Els seus elements destacats són el controlador de temperatura a la part frontal, i el tub metàl·lic de color gris envoltat per una resistència marró de la part posterior.

La mostra que s’ha d’analitzar s’allotja dins del tub. En primer lloc s’activa, és a dir, se li buiden tots els seus porus interiors i es deixen lliures per tal que el diòxid de carboni els ocupi. A continuació, es fa passar el diòxid de carboni directament des de la bombona de gas a través de la mostra, que passat un cert temps es satura i no pot adsorbir més CO2.

Posteriorment aquesta mostra saturada es caracteritza per termogravimetria (TGA), i s’obté un valor aproximat d’adsorció de CO2..

Recentment, a més, s’han iniciat uns nous assaigs denominats BET. Proporcionaran resultats més precisos, a diferents temperatures i pressions de CO2.

Pel que fa a la síntesi de les mostres, l’objectiu és fer-la el més sostenible possible evitant l’ús de dissolvents convencionals com el DMF, que són molt tòxics. Això s’està aconseguint amb mètodes de química verda com el ball milling i rutes de síntesi utilitzant aigua i etanol.

Els resultats estan essent molt satisfactoris.